GeniuS
GeniuS 03:17 02/09/2015
Mình vào game mak nó bị lỗi như vậy
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi