gamer
gamer 10:36 12/08/2015
Lỗi Please run Grand Theft Auto V using PlayGTAV.exe
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game