Danh
Danh 10:10 03/08/2015
khi mình đang cài game thì bị lỗi
An error occurred while decompressing: Archive header is corrupt!
Unarc.dll returned an error code: -14
ERROR: thí í not FreeArc archive for this archive is corrupt
Giúp mình vs :'(
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi