HD gaming
HD gaming 05:23 22/07/2015
tôi không vào được game
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể