GeniuS
GeniuS 05:16 21/07/2015
Ai biết cách làm sao chơi mà không bị lag không?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi