Pi Phát
Pi Phát 05:42 11/07/2015
Sao chạy game cái nó hiện cái này
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi