CastOnWay
CastOnWay 02:02 09/07/2015
gta V... install dvd 2 hien bảng error màu đỏ... file currupt
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi