demons
demons 11:44 14/03/2015
Đã cài game ngon. nó cũng báo là đã set up xong nhưng khi bấm vào play thì nó không hiện ra cái gì cả?.
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi