Phạm Đình Huy
Phạm Đình Huy 02:02 25/07/2014
BFvietnam has stopping
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game