Traceur PâU
08:34 18/01/2013
Ôi dào nhắc đến lại thấy buồn
Chơi thì hơn gựt dù đã LOW chơi AC thì mượt mới thích chứ gựt là chán lắm mất hết cả cay cấn

ZzTrungzZ
08:29 18/01/2013
cho hỏi máy ông có chơi assasin creed 3 mượt k
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!