Cảnh Sát Tư
04:31 31/01/2013
Mở teamview như thế này, đầu tiền mở teamview lên, mục đích bạn là để người ta điều khiển hay điều khiển người ta thì khác nhau.
có thể đăng ký tài khoản teamview để dùng hoặc bạn sẽ thấy ở teamview có 1 số IP và đưa IP đó cho người bạn muốn nhờ giúp, sau đó người ta sẽ yêu cầu bạn cho phép người dùng đó dùng máy!!
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!